Vaststellen

Als u binnen afzienbare tijd herstelt, is de schadevergoeding meestal vrij eenvoudig geregeld. Het gaat dan in de meeste gevallen om een vergoeding van de eerste materiële schade en een smartengeldvergoeding. Als u langdurig klachten houdt, kan het schaderegelingsproces moeizaam en lang zijn.

De eindtoestand

De eindtoestand is het moment waarop – na geneeskundige behandelingen – geen veranderingen in de gezondheidstoestand kunnen worden verwacht. WAM-verzekeraars (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) hebben de eindtoestand voor mensen met whiplashletsel vastgesteld op twee jaar ná het ongeval. Om vast te kunnen stellen of er in deze eindsituatie sprake is van blijvende invaliditeit en zo ja, in welke mate, wordt een onafhankelijk arts aangesteld die de medische eindexpertise verricht. Het medische eindonderzoek is de basis voor de vaststelling van de schadeomvang.

Neurologen

Voorheen werd het medische eindonderzoek zo goed als altijd door neurologen uitgevoerd. Deze rol van de neurologen is minder vanzelfsprekend geworden sinds de verschijning van een nieuwe richtlijn van hun beroepsvereniging. In de NVN richtlijn van 2008 (richtlijn is in februari 2016 opnieuw geaccordeerd) wordt geen percentage functieverlies meer toegekend aan het postwhiplashsyndroom (PWS), of chronische Whiplash Associated Disorders (WAD) I en II. In de vorige versie was dat 0% - 8%, conform hetgeen in de American Medical Association (AMA) Guides 5e editie, 2000, staat vermeld. Het PWS is volgens de Commissie van NVN een chronisch pijnsyndroom zonder neurologische substraat. In januari 2008 is de AMA Guides 6e editie, verschenen, getiteld ‘Guides to the Evaluation of Permanent Impairment'. Daarin wordt op pagina 564 aan chronische whiplash (chronische WAD I en II) een percentage functieverlies van 0% - 8% toegekend.

Vaststellingsovereenkomst schadevergoeding

De vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen het slachtoffer enerzijds (samen met de eigen juridisch adviseur) en tegenpartij anderzijds (meestal de verzekeraar). Hierin zijn het bedrag en de voorwaarden voor de schadevergoeding vastgelegd. Na het opmaken van de vaststellingsovereenkomst vindt de uitbetaling plaats tegen finale kwijting. Dit betekent dat het schadebedrag dan definitief is. Er kunnen geen claims met betrekking tot het overkomen ongeval meer worden ingediend. Uitzonderingen zijn echter mogelijk door bepaalde voorwaarden in de overeenkomst op te nemen. Een voorbeeld hiervan is als er later schade aan het licht komt die niet voorzien was. In de praktijk lukt het maar zelden om bepaalde voorwaarden opgenomen te krijgen.