Patiëntenperspectief op mediprudentie

Het project Patiëntenperspectief op Mediprudentie is afgerond (2011-2013). De belangrijkste resultaten van het project kunt u terugvinden op mediprudentie-pom2013.

Hieronder treft u een korte toelichting op het project.

Patiëntenorganisaties werken samen aan verbetering kwaliteit arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen

Drie patiëntenorganisaties dragen via het project 'Patiëntenperspectief op mediprudentie' actief bij aan de kwaliteitsontwikkeling van de verzekeringsgeneeskundige beoordelingen in de sociale zekerheid. Het gaat om de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid (Steungroep), de Whiplash Stichting Nederland (WSN) en de Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN).

Mediprudentie

De verbetering moet tot stand komen door het ontwikkelen van mediprudentie vanuit patiëntenperspectief. Mediprudentie houdt in dat (anonieme) medische beoordelingen door deskundigen van commentaar worden voorzien. De verzekeringsartsen hebben tot taak om iemands mogelijkheden om te functioneren vast te stellen. Het is de bedoeling dat ze daarbij gebruik gaan maken van deze mediprudentie.

Mediprudentie moet leiden tot een betere kwaliteit van verzekeringsgeneeskundige beoordelingen van arbeidsongeschiktheid en tot meer transparantie, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Een commissie van de beroepsvereniging voor verzekeringsartsen (NVVG) en UWV is begonnen met de ontwikkeling van mediprudentie door anonieme rapportages van verzekeringsartsen te voorzien van commentaar. De Gezondheidsraad heeft hiervoor toetsingscriteria opgesteld.

De patiëntenorganisaties juichen deze ontwikkeling toe. Zij zijn van mening dat inbreng vanuit het patiëntenperspectief hierbij onmisbaar is.

Patienten toetsen ook

Het gezamenlijk project van de patiëntenorganisaties heeft tot doel om de specifieke inbreng vanuit het patiëntenperspectief bij de ontwikkeling van mediprudentie vorm en inhoud te geven. Daartoe zullen we samen zelf rapportages analyseren en eigen (aanvullende) toetsingscriteria ontwikkelen. Ook willen we bereiken dat patiëntenvertegenwoordigers in de toekomst structureel bij de ontwikkeling van mediprudentie betrokken zullen worden.

Voor de uitvoering van dit project is een subsidie van het ministerie van VWS verkregen.

Samenwerking

Pijnpatiënten naar een stem

Patiëntenfederatie Nederland

Ieder(in)

Dutch Brain Council

ME/ CVS Stichting Nederland en Fibromyalgie en Samenleving F.E.S.