Tien eerste tips bij (langdurige) ziekte en werk

Bent u (langdurig) ziek? Wat kunt u in deze situatie het beste doen, als het om uw werk en inkomen gaat? Deze eerste tien tips kunnen u wellicht helpen.

Voor situaties waarin alles vlot verloopt, heeft u waarschijnlijk voldoende aan onderstaande tips.

Uw situatie kan natuurlijk ook veranderen, ingewikkelder worden of u wilt nóg beter voorbereid zijn; dan kan ‘de werkwijzer voor de zieke werknemer’ een handig hulpmiddel zijn te bestellen op www.mijnreintegratieplan.nl (gratis). U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de Whiplash Stichting Nederland.

  1. Informeert u zich goed over de regels en houdt u daaraan

Stelt u zich op de hoogte van de procedure bij ziekmelding binnen uw organisatie tot en met de wettelijke verplichtingen bij (langdurige) ziekte. Dit kan bij een vakbond, patiëntenorganisatie, een rechtshulpverlener en de site van de UWV.

  1. Bedenk goed wie u welke informatie wilt geven

Aan werkgever, leidinggevende, casemanager of verzuimbureau hoeft u alleen door te geven wat u op dit moment in uw werk niet meer kunt en hoe lang het verzuim waarschijnlijk zal duren (indien bekend). Medische informatie, zoals welke ziekte u heeft, wat de behandeling is en namen van behandelaars hoeft u alleen aan de bedrijfsarts te melden. Het geven van informatie over ziekte en behandeling aan uw werkgever of een vertegenwoordiger daarvan, kan het voordeel hebben dat er meer vertrouwen en begrip ontstaat. Het nadeel kan zijn dat die informatie op een voor u ongunstige manier wordt gebruikt. U bepaalt dit zelf, en dat hangt af van uw situatie en de onderlinge verstandhouding.

  1. Bereid gesprekken met de bedrijfsarts goed voor

Zorg voor kopieën van belangrijke medische stukken. U kunt denken aan een kopie van een doorverwijzing, afsprakenkaarten, een medicijnpaspoort. Zet op papier welke beperkingen u in uw dagelijks leven en werk ervaart. Maak een weekoverzicht van uw activiteiten en rusttijden per dag. Denk na over wat werkhervatting moeilijk kan maken en wat daarbij juist kan helpen. Vraag bij gemaakte afspraken om een bevestiging op papier.

  1. Vraag om de probleemanalyse van de bedrijfsarts en lees deze kritisch door

Wanneer u vindt dat daarin belangrijke zaken ontbreken of onjuist zijn weergegeven: bespreek dit met de bedrijfsarts.

  1. Zorg voor een actieve inbreng bij het maken van het plan van aanpak

Kom zelf met voorstellen voor passend werk: aanpassing van taken, werktijden, werkomgeving, arbeidsomstandigheden, enzovoort. Denk ook aan de nodige rusttijden en de mogelijkheid van thuiswerk. Stel haalbare doelen, ook voor het tempo van opbouw van werkhervatting. Houd daarbij rekening met de tijd die u nodig heeft voor herstel en voor behandeling. Leg evaluatiemomenten vast.

  1. Gebruik evaluaties zo nodig voor bijstelling van het plan van aanpak

Als bij tussentijdse evaluaties of bij de eerstejaarsevaluatie de doelen van het plan van aanpak niet zijn gehaald, overleg dan over aanpassing van het plan. Als door het verloop van uw ziekte of behandeling of door verandering van uw beperkingen de probleemanalyse niet meer juist of volledig is: vraag dan de bedrijfsarts om deze aan te passen.

  1. Houd een eigen map bij met alle stukken, verslagen en afspraken die van belang kunnen zijn

Controleer het re-integratiedossier van uw werkgever zorgvuldig en vraag zo nodig om verbetering van onjuistheden en aanvulling met ontbrekende informatie.

  1. Werk goed mee aan uw re-integratie

Als de werkgever in de eerste twee ziektejaren te weinig of niet de juiste acties onderneemt om u zo snel als mogelijk is weer aan het werk te helpen, dan kan UWV een derde jaar loondoorbetaling opleggen. Heeft u zelf onvoldoende meegewerkt aan uw re-integratie, of te weinig gedaan, dan kan dit leiden tot korting op of de weigering van een WIA-uitkering.

  1. Weiger nooit passend werk

Niet meewerken aan re-integratie kan niet alleen leiden tot weigering van of korting op een eventuele WIA-uitkering, maar ook tot het niet uitbetalen van uw salaris en uiteindelijk zelfs tot ontslag. Bovendien kan het u uw eventuele WW-uitkering kosten. Bij meningsverschillen over passend werk kunt u (of kan uw werkgever) bij UWV een deskundigenoordeel vragen. Voor meer informatie bezoek de website van de UWV.

  1. Zoek tijdig informatie, advies en ondersteuning

U kunt voor advies en ondersteuning bijvoorbeeld terecht bij een vakbond, patiëntenorganisatie of een rechtshulpverlener.