Ervaringsdeskundige werkt

De focus van het project ‘Ervaringsdeskundigheid werkt’ is het bevorderen van (arbeids)participatie van mensen met een chronische ziekte door het professionaliseren en benutten van ervaringsdeskundigheid.

Ruggengraat van ervaringskennis

De digitale kennisbank Participeren met beperkingen wordt gevuld met ervaringskennis van participerende patiëntenorganisaties en van ervaringsdeskundige coaches. Hier ligt de verbinding met datgene wat mensen met een chronische aandoening in praktijk ervaren.

Dit krijgt gestalte in twee elkaar versterkende deelprojecten:

Deelproject 1: De digitale kennisbank Participeren met beperkingen

Binnen dit deelproject is het doel: het borgen en versterken van kwaliteit en continuïteit van ervaringsdeskundige expertise en kennis vanuit patiëntenperspectief over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, re-integratie, werk, inkomen en onderwijs als cruciale basis voor het benutten van de participatiemogelijkheden en verbeteren van de (rechts)positie van chronisch zieken. Opgedane ervaringen in de praktijk moeten gebundeld worden in de digitale kennisbank en omgezet in toegankelijke informatie en tips, zodat kennisoverdracht en -innovatie makkelijker wordt.

Dit deelproject zet hiervoor de basis neer, de backoffice: een kennisbank voor adviseurs binnen de patiëntenorganisaties. Met behulp van de digitale kennisbank kunnen zij eenvoudiger nieuwe vrijwilligers inwerken, expertise overdragen, kennis verrijken, kennis benutten voor advies en belangenbehartiging, et cetera.

Beoogde resultaten binnen het project:

  • het opzetten van een pilot om de kennisbank in interactie met de adviespraktijk goed te kunnen inrichten en gebruiken
  • het ontwerpen, bouwen en toetsen van een praktijk- en toekomstgerichte digitale kennisbank voor het vinden (lerend) verwerken/analyseren, delen en ontsluiten van informatie, als middel om de kwaliteit en continuïteit van ervaringsexpertise te behouden en versterken
  • het onderzoeken van een model voor implementatie en instandhouding van de digitale kennisbank in de toekomst

Deelproject 2: Certificering ervaringsdeskundigen Werk en Participatie

Doel van dit deelproject is het opzetten en uitvoeren van een (duurzaam) certificeringssysteem voor ervaringsdeskundige coaches op naam. Dit wordt gerealiseerd door:

  • professionaliseren van aandacht voor werk en participatie door de betrokken patiëntenorganisaties
  • vergroten participatie van de achterban op de arbeidsmarkt door inzet van 32 gecertificeerde ervaringsdeskundigen die via de website en social media bekendheid krijgen bij de achterban
  • versterken van concurrentiepositie op de arbeidsmarkt van de ervaringsdeskundige coach met als aandachtsgebied Werk en Participatie door certificering
  • indirect bieden van werk aan de gecertificeerde ervaringsdeskundige (afkomstig uit de achterban) en hiermee vergroten van participatie van de achterban van de deelnemende patiëntenorganisaties
  • indirecte ondersteuning van werkgevers/opdrachtgevers die te maken krijgen met mogelijke uitval van een chronisch zieke werknemer
  • voorkomen c.q. terugdringen van uitval van de werkende patiënt

Voor meer informatie over dit deelproject:

Beide deelprojecten zijn een samenwerking met:

Whiplash Stichting Nederland (WSN), ME/CVS-Stichting Nederland, Vereniging OPS Nederland (OPS), Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid (Steungroep), Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP), Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, Reumapatiëntenbond, Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN), Fibromyalgie en Samenleving (FES) de Nationale Vereniging voor Fibromyalgie-patiënten, RSI-Vereniging, PAL, Nationale Vereniging van Sjögrenpatiënten (NVS), Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV), Vereniging van Mensen met Brandwonden.